Konkurs

Regulamin konkursu z okazji Dnia Dziecka „Co to za ulica?”
ogłoszonego w dniu 1.06.2017 r.

 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest miasto stołeczne Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa, posiadające NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, reprezentowane przez Pana Jerzego Stępniaka – Dyrektora Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest promocja m.st. Warszawy oraz Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców m.st. Warszawy, zwanych dalej Uczestnikami.


§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do konkursu przystąpić może osoba fizyczna, która:
    a. zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem;
    b. jest osobą pełnoletnią;
    c. mieszka na terenie m.st. Warszawy
    d. posiada konto w serwisie www.facebook.com
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także członkowie ich rodzin.
3. Osoba, która wzięła udział w konkursie, zwanej jest w dalszej części regulaminu Uczestnikiem konkursu.


§3. ZASADY

1. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 1 czerwca 2017 r. Post z informacją na temat konkursu zostanie ogłoszony na stronie www.facebook.com/infoulice.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu formularzu odpowiedzieć poprawienie na pytanie konkursowe. Wzięcie udziału w konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi zgodnie z zasadami opisanymi w §3 ust. 2 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Jedna osoba może wysłać jedną odpowiedź pod postem konkursowym bez możliwości edycji.
4. Nagrody zostaną przyznane dwóm pierwszym uczestnikom, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe.
5. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają wymogów opisanych w Regulaminie.
7. Wyniki konkursu będą opublikowane niezwłocznie, tj: po zgłoszeniu się dwóch pierwszych osób i udzieleniu przez nie poprawnej odpowiedzi.
8. Niezależnie od faktu publikacji wyników konkursu w sposób opisany w punkcie poprzedzającym Organizator powiadomi zwycięzców konkursu o wygranej w konkursie poprzez wysłanie wiadomości email.
9. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody w terminie 30 dni od daty opublikowania przez Organizatora wyników konkursu. Nagrody będą czekać na zwycięzców w siedzibie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie, pok. 117.
10. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym 30-dniowym terminie nagroda przepada.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od zwycięzcy pokwitowania odbioru nagrody na stosownym formularzu.
12. Organizator nie przewiduje wysyłania nagród do zwycięzców.
13. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają spieniężeniu oraz wymianie na inne nagrody.
14. Nagrody przyznane w konkursie nie są przeznaczone na sprzedaż.
15. W przypadku rezygnacji Uczestników z udziału w konkursie Organizator może przyznać nagrody kolejnym, wybranym zgodnie z Regulaminem Uczestnikom.


§4. NAGRODY W KONKURSIE

Nagrody w konkursie przyznane będą zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu dwóm Uczestnikom konkursu. Nagrodami w konkursie będzie gra planszowa „Piesku, szukaj domu” oraz zestaw gadżetów promocyjnych. Wartość nagrody nie przekroczy 150 zł.


§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych Organizatora i będą przetwarzane jedynie dla celów związanych z rozstrzygnięciem i archiwizacją niniejszego konkursu. Każdy Uczestnik  konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcom odebranie nagród.
2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie podanym w wiadomości prywatnej zostaną wykorzystane jedynie w celu identyfikacji Uczestnika jako osoby, która otrzyma nagrodę.
3. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu oraz do zmian w Regulaminie pod warunkiem, że zmiany te nie naruszają praw nabytych Uczestników konkursu. O zmianach Regulaminu Uczestnicy konkursu będą informowani poprzez stronę www.facebook.com/infoulice.
5. Regulamin będzie dostępny w na stronie internetowej www.infoulice.um.warszawa.pl oraz w siedzibie Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet.